Privacyverklaring

Datum: 11.06.2020

Auteur: Charlotte Vanhoof

OptiCare als onderdeel van Medusa Care Bvba, met zetel te Kerkplein 14, 3920 Lommel, met ondernemingsnummer: 0665627658 zal bij het verzamelen van de gegevens altijd trachten te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, namelijk de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften evenals alle Belgische wetten met betrekking tot de uitvoering bovenstaande verordening.

Deze privacyverklaring is van toepassing op gebruikers van onze website https://www.opticare.one,  evenals op alle relaties tussen OptiCare en haar (mogelijke) klanten en partners. Het is van toepassing in geval dat OptiCare handelt als verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonlijke gegevens.

OptiCare kan aanpassingen aan deze Privacyverklaring maken. Deze wijziging zal duidelijk worden vermeld in de vernieuwde Privacyverklaring.

Bij het bezoeken van de website geeft u uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze privacyverklaring en gaat u akkoord dat OptiCare persoonlijke gegevens van u verzamelt, gebruikt en verwerkt

 

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

 • Verwerkingsverantwoordelijke

OptiCare is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de website of bij het leveren van haar diensten:

 • Verwerkers

OptiCare kan persoonsgegevens verwerken door middel van externe consultants die hiertoe instructies ontvangen en de persoonsgegevens volgens instructies van OptiCare verwerken.

 

Welke gegevens zullen door OptiCare worden verzameld?:

De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn identificatiegegevens en/of gezondheidsgegevens. Deze persoonlijke gegevens kunnen het volgende – niet limitatief - bevatten :

 • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam, familienaam, datum en plaats van geboorte;
 • Naam en voornaam van de echtgeno(o)t(e)/partner in ruime zin;
 • Contactgegevens zoals mailadres, adres van de woon- of privé verblijfplaats, telefoonnummers, faxnummers, professionele contactgegevens;
 • Alle andere persoonlijke gegevens die redelijkerwijze aan Opticare overgemaakt worden in het kader van haar activiteiten;

Deze persoonlijke gezondheidsgegevens kunnen het volgende – niet limitatief - bevatten

 • Biomedische parameters
 • Morbiditeitsgegevens waaronder, maar niet limitatief, gewicht, bloeddruk, cholesterrolgehalte, aard van een aandoening.

 

Doel van verwerking Persoonlijke gegevens?

De persoonlijke gegevens worden door OptiCare verwerkt met als doel:

 • De verwezenlijking en uitvoering van haar activiteiten;
 • Het opstellen van statistieken;
 • Het uitvoeren van contracten met derden;
 • De mogelijkheid om de patiënt te contacteren
 • Preventieve geneeskunde

 

Op basis van welke rechtsgronden verwerkt OptiCare gegevens?

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van volgende rechtsgronden:

Wie heeft toegang tot de persoonlijke gegevens?

Alle personen binnen OptiCare hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens, voor zover noodzakelijk voor de verwezelijking van bovenvermeld doel. Op uw verzoek kan OptiCare u een lijst verstrekken met de mensen binnen OptiCare toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.

Bovendien is het OptiCare toegestaan ​​om specifieke persoonlijke gegevens te delen met derden, zoals externe consultants, leveranciers en serviceproviders, wiens services of producten wij gebruiken.

OptiCare kan ook specifieke Persoonlijke Gegevens doorgeven aan andere Derden. In geen geval zullen uw persoonlijke gegevens worden verkocht of op een andere manier aan derden worden bekendgemaakt, tenzij ze eerst zijn verkregen met voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid of tenzij wij verplicht zijn om doe dit volgens de wet.

OptiCare behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens te verstrekken  aan derden voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Voor  het overige zal OptiCare de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij verlies of schade

OptiCare neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om verlies of schade aan de persoonlijke gegevens te voorkomen.

OptiCare zal passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking van Persoonsgegevens of het per ongeluk verliezen, vernietigen of beschadigen ervan, toegang, onthulling of gebruik.

OptiCare zal uw persoonlijke gegevens veilig bewaren op de servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

In het geval dat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens moet worden geschonden, is OptiCare in specifieke gevallen wettelijk verplicht om de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte te stellen, mocht de schending een impact hebben op hun privacy.

Zoals vermeld, kan OptiCare een ​​beroep doen op de diensten van specifieke externe dienstverleners. In elk geval zijn dergelijke externe dienstverleners verplicht om uw persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wij machtigen de genoemde externe dienstverleners niet om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te gebruiken, tenzij dit strikt noodzakelijk is om specifieke diensten onder ons toezicht te verlenen of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. We doen ons uiterste best om dergelijke externe serviceproviders de persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om hun specifieke rol te vervullen.

OptiCare kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade, direct of indirect, die zou kunnen voortvloeien uit het misbruik van uw persoonlijke gegevens door dergelijke externe dienstverleners.

Gedurende werlke termijn worden gegevens bewaard?

Opticare kan informatie over u, inclusief persoonlijke gegevens, bewaren zolang als redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de hoger bepaalde doelstelleing.

Welk recht heeft u?

Elke persoon heeft het recht op:

 • Toegang te hebben tot de persoonlijke gegevens met betrekking tot zijn persoon en aanvullende informatie te ontvangen over de wijze hoe deze verwerkt worden;
 • Elk onjuist persoonlijk gegeven te corrigeren of elk onvolledig persoonlijk gegeven aan te vullen, hetzij, naargelang het geval, de rechtzetting ervan te laten doen door de Database Manager of zelf de gegevens in de geïnformatiseerde database recht te zetten;
 • De verwijdering van zijn persoonlijke gegevens te vragen wanneer de verwerking van zijn persoonlijke gegevens niet meer nodig is, of wanneer de patiënt niet meer akkoord gaat met een specifieke verwerking (in de mate dat het akkoord deze verwerking rechtvaardigt), of wanneer de verwerking niet of niet meer geoorloofd is om welke reden ook, of wanneer de verwijdering noodzakelijk is om de toepasbare wet na te leven of wanneer het lid zich verzet tegen de verwerking, hetzij bij gebrek aan een overwegend wettelijk motief voor een dergelijke verwerking, hetzij wanneer de verwerking gedaan werd in het kader van direct marketing;
 • Een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien hij/zij van oordeel is dat zijn/ haar privacy werd geschonden
 • Zijn/haar akkoord voor de verwerking in te trekken, in de mate dat de legitimiteit van deze verwerking berust op het akkoord.

Cookies

Voor onze cookiepolicy verwijzen wij u graag naar onze aparte pagina houdende onze cookiepolicy.

Voor vragen en/of informatie in verband met gegevensbescherming en uw rechten kan u terecht bij:

Charlotte Vanhoof

Email: vanhoof.charlotte@optihealth.be